• darkblurbg
  • darkblurbg

Recente ontwikkeling, WOZ waardebepaling wordt steeds belangrijker

Het huidige systeem van rijks- en gemeentebelastingen is inefficiënt.  Thans bestaan vergevorderde plannen om de (rijks)belastingen zoals op loon en inkomsten te verminderen en tegelijkertijd de gemeentelijke autonomie over lokale belastingen te verruimen. Er wordt verondersteld dat hierdoor de lokale democratie en beleidsvrijheid wordt versterkt. In gemeenten waar men meer collectieve voorzieningen wil dan gemiddeld kunnen lokale belastingen hoger zijn en vice versa. Hierdoor neemt het financieel belang van de juiste WOZ waarde toe.

 

WOZ en Belastingen

Jaarlijks ontvangt iedere eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak de WOZ beschikking van de gemeente. Hierop is de door de gemeente toegekende waarde vermeld. De wet WOZ kent haar eigen systematiek bij het vaststellen van de waarde. De WOZ waardering wijkt af van taxaties ten behoeve van andere doeleinden. Daardoor hoogstwaarschijnlijk van uw eigen voorstelling van een reële marktwaarde.

Sinds de introductie in 1997 speelt de WOZ waarde een steeds belangrijkere rol. De WOZ waarde is van belang voor:

  • Onroerende zaakbelasting en andere lokale heffingen
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting in box 3
  • Schenk- en erfbelasting
  • Fiscale afschrijving vennootschapsbelasting
  • Woningwaarderingstelsel & verhuurderheffing

Ook bestaat een direct verband tussen de WOZ beschikking en milieubelastingen zoals energiebelastingen en belasting op leidingwater.

Contact opnemen